Výzva EU - op vvv

 

Šablony II

Naše škola získala dotaci MŠMT

    Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

    Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nedomice II 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014510 

období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

    Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, vzájemná spolupráce, další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ,MŠ, ŠD, vytvoření zájmových klubů ve škole a školní družině a spolupráce s rodiči a veřejností.

 

Projekt 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ NEDOMICE II, 

REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014510 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků a na extrakurikulární a rozvojové aktivity pro žáky