Informace o nás

 
Základní škola a Mateřská škola Nedomice, okres Mělník
příspěvková organizace
 
Základní údaje o zařízení :
 
Právní forma : příspěvková organizace
 
Zřizovatel : Obec Nedomice
 
Adresa : Nedomice č. 78,  277 14 Dřísy
 
Telefon : 736 629 482
 
Mail : zsamsnedomice@gmail.com
 
ID: qnbmfng
 
 
IČO :  71000445
 
Číslo účtu školy : 181 696 819/0300
 
 

Od roku 2003 je škola samostatnou příspěvkovou organizací sdružující základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Třídy jsou vybavené počítači, tablety a novým nábytkem a moderními interaktivními tabulemi.

Každý rok pořádáme pro žáky velký výběr kulturních akcí, exkurzí, zájezdů a školu v přírodě. Celoročně sbíráme starý papír a víčka z PET lahví, děti se účastní plaveckého výcviku.


Mateřská škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu "Kašpárek Nazdárek chodí světem sem a tam, aby bylo všude fajn", základní škola vytvořila školní vzdělávací program "Čtení - brána k vědění".

 

 

Historie vzniku školy v Nedomicích

Císař Josef II. vydal roku 1781 nařízení o povinné školní docházce a zřízení škol triviálních, ale docházka dětí do škol byla nepřesná. Děti z Ovčár a Nedomic měly docházet do školy ve Všetatech, ale v létě museli ti větší pomáhat rodičům a v zimě byla pro ty menší cesta obtížná – silnice nebyla a polní cesty byly v zimě neschůdné.

Iniciátorem myšlenky zřídit v Nedomicích školu byl zřejmě farář – lokalista Josef Martinec, který ve Všetatech působil v letech 1774 – 1806. Byl to kněz pokrokový a snažil se rozšířit ve svém obvodu vzdělání svých osadníků. Roku 1790 se o něm poznamenává: “Kaplan Josef Martinec ve Všetatech ze svých prostředků odměňoval vyučování ručních prací. Platil a také všechno nářadí pro ruční práce pro školu v Kozlích koupil. Vyučovalo se předení lnu a bavlny, za což dítky dostávaly odměnu.“ (Všetatský kněz tehdy působil i v obvodu kozelském.) A tak byla v roce 1801 zřízena v Nedomicích jednotřídní filiálka všetatské školy. Učitelem na nově zřízené škole byl ustanoven roku 1801 Georg (Jiří) Salava. Bylo mu tehdy 25 roků a po 20 letech působení odešel na školu do Všetat.

Vyučovalo se v domku přilehlém obecní kovárně, v obecní pastoušce. Stála v místech, kde je dnes dům bývalého MNV Nedojíce (vlevo vedle rybníka). Dětí do školy „schopných“ bylo 83, z toho do školy chodících 78. Vyučovalo se 4 hodiny denně v jedné místnosti.

Školdozorce páter Frant. Xaver Obstzierer ve zprávě z roku 1807 uvádí: „Budova školní jest naprosto školním účelům nevhodná, obydlí učitelovo jest zároveň učebnou, kde děti na vlhké zemi kolem sedí. Již poloha jest zdraví a přiměřenému vzrůstu dětí na škodu, ježto jest těsně ke kovárně přistavěna, kde hrozí dětem nebezpečí zmrzačení. Mimo to stojí budova těsně u louže, odkud v létě zápach do světnice vniká, která je po celý rok vlhká tak, že děti snadno mohou onemocněti.“

Zpráva měla účinek, a tak bylo vyučování přesunuto do chalupy č. 25 a v roce 1819 byla postavena nová školní budova v Nedomicích – na místě, kde byla později Fruta, poté JZD a dnes dům paní Urbanové. Budova měla  jednu třídu a byt pro učitele.

Po několika letech ani tato jedna třída nestačila velkému počtu dětí (159) a tak se v roce 1883 začalo vyučovat ve dvou třídách – druhá třída byla zřízena v domě ,kde dnes žije rodina pana Zalabáka.

Rostl nejenom počet dětí, ale i nároky na úroveň vyučování a tak bylo rozhodnuto, že bude postavena nová – dnešní školní budova.

Byla postavena v roce 1910 a kromě 4 tříd, tělocvičny, bytu pro ředitele školy, ředitelny, kabinetu a sociálního zařízení pro hochy a dívky  bylo na přilehlém pozemku hřiště pro sportovní vyžití školní mládeže a zahrada s parkovou úpravou a zařízením, které umožňovalo žákům praktickou výuky pěstování včel, zeleniny a ovoce. V roce 1910, kdy byla škola otevřena se vyučovalo ve třech třídách a školu navštěvovalo 189 žáků, správcem školy byl Karel Malý a učiteli: Stehlík, Matlas a Herek. Nejvyššího počtu žáků dosáhla škola v roce 1911 – ve třech třídách bylo zapsáno 191 žák. Od roku 1912 probíhalo vyučování už ve všech čtyřech třídách, i když byl počet žáků o 11 nižší a postupem let stále klesal.

A tak jak dětí ubývalo,  stala se naše škola školou malotřídní, to znamená, že v jedné třídě se učili společně žáci ze dvou i více ročníků. Třída v přízemí byla přebudována na mateřskou školu a v 70. letech minulého století byla sborovna upravena na školní kuchyň, na místě kabinetu vzniklo nové sociální zařízení , ve třídách byly namontované sololitové přepážky, které rozdělily 2 třídy na učebnu a kabinet a  jednu třídu na jídelnu a školní družinu. Byt pro ředitele školy je od roku 2002 úřadovnou současného zřizovatele školy - obce Nedomice. Část hřiště dostali zpět původní majitelé a zahrada kolem školy slouží žákům školy k výuce, ale hlavně k odpočinku.