V letošním školním roce se k pravidelné docházce do naší školní družiny přihlásilo 18 žáků.

 

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase žáků. Realizuje výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování formou pravidelných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.

Je organizována v jednom oddělení, které svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku.

Oddělení školní družiny se zúčastňuje akcí pořádaných školou a podílí se na její výzdobě. Práce dětí vystavujeme na nástěnkách, na oknech školy a ve družině.

Základním prostředkem činnosti ve ŠD je hra, založená na prožitku dětí. Obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti, umožňuje dětem osvojit si strategii učení a schopnost spolupráce a možnost prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.

 

Naše školní družina je místo, kde se děti cítí dobře.