Zápis do školky

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy ve středu 10. května 2023 od 13.00 - 16.00 hodin ve třídě mateřské školy.
 
 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2023/2024,

který se uskuteční 10. května 2023 od 13.00 - 16.00 hodin.

 

K zápisu je nutné přinést: 

  • žádost o přijetí
  • evidenční list potvrzený dětským lékařem
  • rodný list dítěte 
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • Pokud zákonní zástupci využijí stažení tiskopisů z internetových stránek mateřské školy, mohou oba vyplněné formuláře přinést už v den zápisu do MŠ. 
Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. 
 
Tato povinnost se vztahuje: 
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v době od 8.00 do 12.00 hodin. 
 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 
- Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. 
 
- Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
- Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 
 
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

 

Kritéria MŠ