PROJEKTY

 

Šablony III

Naše škola získala dotaci MŠMT

    Výzva č. 02_20_080 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

název projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nedomice III 

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706

období realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

 

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Projekt 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ NEDOMICE III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na společné vzdělávání dětí a žáků

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

 
NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ 2023

 

Naše škola je zapojena do Projektu Národní plán doučování v rámci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky pocházejí z fondu Evropské unie – Next Generation EU a slouží pro cílenou podporu za účelem doučování potřebných žáků. Prostředky škola využívá na individuální nebo skupinové doučování.

 
 

Prevence digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy

 

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).MŠMTsvyužitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení(např. notebook, chromebook, tablet nebo software, dále viz níže). Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením –prevence digitální propasti.Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

 
 
Digitální učební pomůcky v rámci Národního plánu obnovy
 
 
Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. V roce 2022 MŠMT poskytne mateřským a základním školám a gymnáziím finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek, které mají podpořit školy v jejich procesu digitalizace a přispět k proměně obsahu vzdělávání v rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Přitom je kladen důraz u základních škol a gymnázií na implementaci revidovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.