Zápis do školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1

ZŠ2021/1

přijat/a

2

ZŠ2021/2

odklad

3

ZŠ2021/3

přijat/a

4

ZŠ2021/4

přijat/a

5

ZŠ2021/5

přijat/a

6

ZŠ2021/6

přijat/a

7

ZŠ2021/7

přijat/a

8

ZŠ2021/8

přijat/a

9

ZŠ2021/9

přijat/a

10

ZŠ2021/10

přijat/a

 

Aktualizované informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021 - 2022

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.
Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápis bude probíhat od čtvrtka 1. dubna do úterý 20. dubna 2021  

 

Žádosti můžete posílat :

- do datové schránky školy :   qnbmfng

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce – nelze

  poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané 

e-mailem nelze přijmout

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na  adresu:

 Základní škola a Mateřská škola Nedomice okres Mělník, příspěvková organizace

 Nedomice 78

277 14 Dřísy

- vhozením obálky s dokumenty do schránky školy, která je na plotě při vjezdu na parkoviště 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a podá některým z výše uvedených způsobů  (datum musí být v souladu s termínem zápisu 1. – 20. 4. 2021) a přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a zápisní lístek.

Po doručení škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem zpět.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů žádost o odklad povinné školní docházky, prostou kopii rodného listu dítěte a dva výše uvedené doporučující posudky.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení odborného lékaře.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2021.

Na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce před budovou školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce.

Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních rukou.                                                                                                                                                                                                                                

        

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021 – 2022

 

Zápis se bude konat v úterý 6.dubna 2021 od 13.15 hodin ve třídě základní školy, pokud to epidemiologická situace dovolí. V opačném případě proběhne zápis elektronickou formou. Informace budou na stránkách školy aktualizovány.

 

Děti, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

 

Důležité informace k zápisu:

 

1. Termín               Čas                                                     Náhradní termín

6. 4. 2021               od 13.30 hodin                                 dle telefonické domluvy

2. Organizace zápisu

a)        K zápisu přicházejí zákonní zástupci v určeném dni v době od 13.30 hodin

b)       Dítě musí být u zápisu přítomno osobně

c)        Zápis je rozdělen na formální část a motivační část

d)        Při formální části předloží zákonný zástupce potřebné dokumenty

3. Dokumenty k zápisu

a)        Rodný list dítěte

b)        Potvrzení o trvalém bydlišti (stačí OP zákonného zástupce)

c)        Vyplněná žádost o přijetí

d)        Vyplněný zápisní list

4. Kritéria přijetí do 1. třídy ZŠ 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

A) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu - Nedomice a Ovčáry (kritérium č. 1)

B) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)

C) Ostatní žáci (kritérium č. 3)

5. Rozhodnutí o přijetí

a)        Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (od 6. 4. 2021)

b)        Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce před budovou školy a na dveřích mateřské školy.

c)        Rozhodnutí o přijetí má jeden originál, který je uložen ve škole.

d)        Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu na základě žádosti vystaven stejnopis.

e)        Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblast, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce června příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

6. Rozhodnutí o nepřijetí

a)         Rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitelka bezodkladně, nejpozději 30 dnů od zahájení správního řízení.

b)        Základní škola doručí rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

c)         Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, které běží od následujícího dne po doručení.

d)        Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nedomice okres Mělník a rozhoduje o něm KÚ Středočeského kraje.

7. Odklad povinné školní docházky

a)         Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky v případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, ke dni zápisu, tj. 6. 4. 2021.

b)        Zákonný zástupce žádající o odklad povinné školní docházky dodá:

·        žádost o odklad povinné školní docházky

·        doporučení z pedagogicko – psychologické poradny

·        doporučení odborného lékaře nebo klinického logopeda

c)         Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby tak učinil nejpozději do 30. 4. 2021.

d)        Nedodá-li zákonný zástupce potřebná doporučení ve stanovené lhůtě, správní orgán přeruší řízení na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31.5.2021. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

e)         Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

f)         Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

8. Co naše škola nabízí

 • klidné rodinné prostředí  
 • individuální a specifický přístup k žákům  
 • malý třídní kolektiv  
 • všestranná pomoc plně kvalifikovaného speciálního pedagoga a asistentů  
 • úzká spolupráce s rodiči  
 • úzká spolupráce s obcí  
 • kvalitní vybavení ICT ve všech třídách
 • realizace projektových dnů  
 • celoročně využívaná zahrada a hřiště 
 • vlastní tělocvična
 • školní družina  
 • zájmové kroužky  
 • relaxační koutek 
 • vlastní kuchyně s jídelnou 
 • plavecký výcvik 
 • škola v přírodě  
 • zapojení do projektů – EU peníze školám, Ovoce do škol, Recyklohraní, Škola zdravé pětky, Celé Česko čte dětem, Helpík  
 • návštěva kulturní akce každý měsíc